contact-us

ליצירת קשר

ליצירת קשר

    תביעות ירידת ערך

    משרדנו עורך שומות לקביעת ירידת ערך לנכסי מקרקעין אשר נפגעו עקב אישור תכנית מתאר הגורמת לירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, לרבות ייצוג בפני וועדות מקומיות, וועדות ערר ובתי משפט.

    ליצירת קשר

    ליצירת קשר