contact-us

ליצירת קשר

ליצירת קשר

  החלטה תקדימית בתיק בו ייצג משרדנו

  לכתבה באתר מגדילים: https://magdilim.co.il/090320212/

  בתיק היטל השבחה בו יוצגה חברה יזמית על ידי משרדני בפני ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה במחוז חיפה, בראשות עו"ד מאיה אשכנזי, נדחה ערר שהגישה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה בגין שומה מכרעת, וקבעה כי היטל ההשבחה נגבה בניגוד לתוכנית הרלבנטית שחלה על שטחי השירות במגרשים שאינם למגורים.ההחלטה ניתנה לאחרונה על רקע ערר שהוגש לאור שומה מכרעת שנערכה בגין מימוש זכויות במגרש שייעודו לתעסוקה באזור צומת הקריות, אותו מקדמת חברת "המשביר המרכזי אגודה שיתופית לאספקה". את החברה ייצגו עורכי הדין ניר פוקס ודב גרינבוים ושמאי המקרקעין רון קרם ואסי צוקרמן. "מדובר בהחלטה תקדימית וראשונה מסוגה כי תוכנית שטחי השירות החדשה לא תחול על אזורים בהם התב"ע היא חדשה וכוללות הוראות מפורטות לגבי שטחי שירות וכפועל יוצא לא תוכל הוועדה המקומית לגבות בגינה היטל השבחה במקרים כאלה", מסביר השמאי רון קרם. 

   

  מחפשים מידע על שמאי מקרקעין חיפה? צרו קשר בהקדם.

  תחילת הפרשה במחלוקת בין החברה לוועדה המקומית, אשר נסובה סביב השאלה מכוח איזו תוכנית יש לחשב את היקף שטחי השירות המותרים במגרש. הוועדה המקומית טענה כי יש להסתמך על תוכנית כללית הקובעת שטחי שירות במגרשים שאינם למגורים ואילו החברה טענה כי יש להסתמך על תוכנית ספציפית הקובעת שטחים אלו. במסגרת השומה המכרעת קבעה השמאית המכריעה, נורית ג'רבי, כי התוכנית הכללית איננה חלה על המגרש האמור, מאחר והיא אינה חלה על קרקעות לא מבונות ואף אינה חלה במקרה שבו תוכנית אחרת – זו שעליה הסתמכה החברה, קובעת במפורש את שטחי השירות. על החלטה זו הגישה כאמור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה את הערר.   בהחלטתה קבעה ועדת ערר כי התוכנית הספציפית שעליה הסתמכה החברה, היא אשר תקבע את שטחי השירות המותרים במגרש, ובלבד ששטחים אלו לא יעלו על סך כל שטחי השירות שנקבעו בתוכנית הכללית.

  בהחלטה נכתב עוד כי: "אנו סבורים כי אין בעובדה שהוועדה המקומית יזמה את שתי התוכנית כדי לאפשר פרשנות של הוראות התוכנית שאינה מתיישבת עם לשונה או תכליתה". עוד מציינת הוועדה בהחלטתה כי הוועדה המקומית חיפה לא הציגה כל ראייה כי היא נהגה ליישם בפועל פרשנות אחרת של הוראות התוכנית החלות על המגרש, דחתה כאמור את הערר וחייבה את הוועדה המקומית בהוצאות משפט בסך 4,000 שקל. קרם התייחס להחלטה, וציין כי: "יודגש, כי עד היום גבתה הוועדה המקומית היטלי השבחה מתוקף תוכנית שטחי השירות בעשרות אם לא מאות מקרים. להערכתי מדובר בהיטלי השבחה בהיקף של עשרות מילוני שקלים שנגבו בניגוד לדין מבעלי הקרקעות. ההחלטה הינה בעלת השפעה רוחבית על מאות ואלפי בעלי קרקעות למסחר תעסוקה ותעשייה בעיר חיפה, שלא יצטרכו לשלם היטל השבחה מתוקף תוכנית שטחי השירות כאשר יממשו את הזכויות בקרקע. כמו כן, ייתכן מאוד שהוועדה המקומית תידרש להחזיר את הכסף אשר גבתה ללא צורך מכל אזרח אשר נגבה ממנו כסף בעבר". רוצים לרכוש קרקע חקלאית? נשמח לעזור!

  ליצירת קשר

  ליצירת קשר